Site Overlay

REGULAMIN

Regulamin korzystania z Serwisu naszakantyna.com oraz składania za jego pośrednictwem zamówień

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Nabywcą w sklepie internetowym NaszaKantyna.com

FOOD HEROES AGATA WAŚNIEWSKA
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 60
81-127 Gdynia
Bałtycki Terminal Kontenerowy

NIP: 758-21-85-997
REGON: 369286482

może być osoba prawna lub fizyczna.

2. Serwis działający pod adresem www.naszakatyna.com, prowadzony jest przez Operatora firmę food heroes Agata Waśniewska.
3. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników Usług polegających w szczególności na umożliwieniu składania Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu Posiłków znajdujących się w ofercie Restauracji i zawierania w tym przedmiocie Umów sprzedaży z prowadzącymi je Restauracją
4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Regulamin określa w szczególności:

a. warunki i zasady składania przez Użytkowników Zamówień;
b. zasady zawierania Umów sprzedaży Posiłków.

6. Operator nie jest stroną Umów sprzedaży Posiłków znajdujących się w ofercie danej Restauracji zawieranych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Stronami takich Umów sprzedaży są Użytkownik oraz Restaurator prowadzący wybraną przez Użytkownika Restaurację.
7. Operator udostępnia jedynie Użytkownikowi narzędzia w postaci Serwisu umożliwiające zawieranie z Restauratorem Umów sprzedaży Posiłków. Operator nie jest również pośrednikiem w przekazywaniu oświadczeń woli Użytkownika i Restauratora.
8. W ramach Serwisu Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu
b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (spam); dodawanie przez Użytkownika do treści Zamówienia jakichkolwiek informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub treści o charakterze reklamowym, a także podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
c. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
d. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora / Restauratorów, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Posiłków, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez uprawniony podmiot;
f. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie;

2. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a. podał w trakcie składania Zamówienia dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu
c. dopuścił się innych zachować, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminu lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora / Restauratorów.

§ 3 Zasady korzystania z serwisu

1. Do prawidłowego korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu niezbędne jest:

a. posiadanie dostępu do sieci Internet;
b. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies”;
c. posiadanie własnego adresu poczty elektronicznej;
d. posiadanie numeru telefonu.
2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z Serwisu może być utrudnione lub niemożliwe.

§ 4 Składanie Zamówień

1. Przedmiotem Zamówień mogą być Posiłki prezentowane przez poszczególne Restauracje za pośrednictwem Serwisu.
2. Informacje o dostępnych Posiłkach prezentowane przez p Restauracje za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Użytkowników.
3. Zaproszenie do składania ofert prezentowane w Serwisie przez Restauracje zawiera dane adresowe Restauracji oraz menu wraz z aktualnym cennikiem.
4. Restauracja określa obszar, w ramach którego Zamówienie może zostać zrealizowane. Jeżeli Użytkownik wskaże jako miejsce dostawy Zamówienia adres znajdujący się poza określonym przez Restaurację obszarem, zostanie poinformowany, że realizacja Zamówienia przez wybraną Restaurację nie jest możliwa oraz przekazana zostanie mu prośba o kontakt telefoniczny z Restauracją mogącą zrealizować Zamówienia pod wskazanym adresem, po uprzednim uzgodnieniu indywidualnych warunków Zamówienia.
5. Ceny zawarte w cennikach Restauracji podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
6. Zamówienie należy złożyć poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Serwisu podając dane osobowe niezbędne do złożenia Zamówienia.
7. W formularzu Zamówienia należy podać: imię, nazwisko, adres dostawy, telefon oraz adres mailowy.
8. Użytkownik powinien wybrać Restaurację, z którą będzie zawierał Umowę sprzedaży Posiłku, zamawiane Posiłki (ich rodzaj oraz ilość), formę płatności oraz rodzaj dostawy. W przypadku skorzystania z kuponu rabatowego Użytkownik powinien użyć funkcji "Mam Kupon" i wpisać kod rabatowy we wskazane pole w ramach Serwisu.
9. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Serwisu następuje w wyniku wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Użytkownika wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę”. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” - Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru Posiłku. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w ramach Serwisu.
10. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jest przesyłane przez system informatyczny Serwisu wraz z koniecznymi do realizacji Zamówienia danymi osobowymi Użytkownika do wybranego przez niego Restauratora. 11. Po otrzymaniu przez Użytkownika od Restauratora informacji o przyjęciu Zamówienia w formie komunikatu wyświetlanego na stronie Serwisu oraz wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika między Użytkownikiem a wybranym przez niego Restauratorem zostaje zawarta (z momentem otrzymania ww. wiadomości email) Umowa sprzedaży Posiłku. Realizacja Zamówienia przez Restauratora dokonywana jest niezwłocznie po uznaniu płatności internetowej za dokonaną, zgodnie z § 8 ust. 2 poniżej.
12. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających lub utrudniających Restauratorowi przyjęcie Zamówienia lub realizację zamówienia przez Restauratora umowy sprzedaży posiłku, Restaurator skontaktuje się niezwłocznie z Użytkownikiem w celu:

a) ustalenia sposobu realizacji Umowy sprzedaży Posiłku lub
b) złożenia Użytkownikowi oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z nim Umowy sprzedaży Posiłku lub
c) przyjęcia od Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z Restauratorem Umowy sprzedaży Posiłku.

13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Posiłku następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz pozostałych wymaganych informacji. Opcjonalnie Użytkownikowi może zostać także dostarczona faktura VAT.
14. Zamówienia są realizowane w cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Posiłków z chwili składania Zamówienia.
15. W przypadku sprzedaży dokonywanej w ramach ogłaszanych promocji Operator / Restauratorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych, czasowych lub innych ograniczeń w sprzedaży Posiłków. Ograniczenia, o których mowa powyżej określane są w warunkach promocji.

§ 5 Płatności

1. Użytkownicy mogą płacić za zamawiane za pośrednictwem Serwisu Posiłki:

a. gotówką, bezpośrednio do rąk dostawcy w chwili odbioru przedmiotu Zamówienia,
b. w formie płatności internetowych za pośrednictwem dostępnych w Serwisie systemów płatności o ile wybrana przez Użytkownika Restauracja akceptuje taką formę płatności.

2. Płatność internetowa jest uznana za dokonaną w momencie otrzymania przez system informatyczny Serwisu potwierdzenia akceptacji (w przeciągu 8 min) transakcji przez dostawcę usług płatniczych pośredniczącego w danej operacji transferu środków płatniczych
3. Maksymalna wartość Zamówienia jaka może jednorazowo zostać zrealizowana za pośrednictwem Serwisu nie może przekroczyć wartości 350 zł brutto. Kanał ten ograniczony jest również co do liczby pozycji – na jednorazowym Zamówieniu nie może ona przekroczyć 20 sztuk. W przypadku Zamówień przekraczających te warunki Użytkownik proszony jest o kontakt telefoniczny z wybraną Restauracją.

§ 6 Uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz rękojmia

1. Użytkownik będący Konsumentem może - z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej - odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży następuje poprzez poinformowanie Restauratora, z którym Konsument zawarł Umowę sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło objęcie Posiłku w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przed upływem tego terminu.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Restaurator dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym ewentualnych kosztów dostarczenia Posiłku. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Posiłku inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Restauratora, Restaurator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Restaurator dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Restaurator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Posiłku z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
6. Posiłek należy zwrócić na adres podany w Serwisie przez konkretnego Restauratora, z którym Konsument zawarł Umowę sprzedaży. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży.
7. Koszt opakowania Posiłku w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo oraz koszt bezpośredniego zwrotu Posiłku ponosi Konsument.
8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. W związku z tym prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku takich posiłków jak np. pizza, sałatki, kebaby, itp.; przysługuje natomiast w przypadku innych artykułów znajdujących się w ofercie poszczególnych Restauracji, które przez swój charakter mogą zostać zwrócone Restauratorowi w niezmienionej postaci.
9. Restaurator będący stroną Umowy sprzedaży odpowiada, jako sprzedawca, wobec Konsumenta za zgodność Posiłku z umową, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym.
10. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

§ 7 Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z nieprawidłowościami, usterkami lub przerwami w funkcjonowaniu Serwisu.
2. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy foodheroess@gmail.com lub pocztą bezpośrednio na adres Operatora podany w Regulaminie. W tytule wiadomości e-mail należy podać słowo „Reklamacja”.
3. Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, numer Zamówienia, jeżeli jest ono jej przedmiotem reklamacji oraz dane Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
4. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
6. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji tradycyjną pocztą na adres zamieszkania Użytkownika, chyba że podał również swój adres poczty elektronicznej.
7. Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,
b. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
8. Działania mediacyjne określone w ust. 7 lit. a. powyżej są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.
9. Stałe polubowne sądy konsumenckie określone w ust. 7 lit. b. powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki.
10. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży.
11. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres: foodheroess@gmail.com oraz telefonicznie poprzez infolinię dostępną pod numerem 660 707 502infolinia dostępna w godzinach 11:00-23:00).

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.
3. Operator zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu. Za doręczenie tekstu Regulaminu uważa się udostępnienie jego treści na stronach internetowych Serwisu.
4. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronach internetowych Serwisu.
5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności (tj. nie wyłącznie) przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach internetowych Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
11. Regulamin wchodzi w życie w dniu 13.07.2020 r.
FANPAGEINSTAGRAM